Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Чернишова Тетяна Василівнадоцент, кандидат юридичних наук.

Закінчила з відзнакою Іркутський державний університет в м.Іркутську у 1983 році.

З 1984 року по 1987 рік навчалась в очній аспірантурі на юридичному факультеті Ленінградського державного університету.

У 1988 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02. - державне право та управління; радянське будівництво; адміністративне право; фінансове право.

Після захисту дисертації працювала в Іркутському державному університеті, займала посаду заступника декана університету з іноземними студентами.

В ДВНЗ "НГУ" працює з жовтня 1999 року. З вересня 2001 року по жовтень 2007 року займала посаду завідувача кафедри державного права та управління.

З 2007 року по 2009 рік займала посаду заступника декана факультету з наукової роботи.

Брала участь у роботі Приймальної комісії НГУ з 2004 по 2006 рік.

Чернишова Т.В. працює на посаді доцента кафедри конституційного та адміністративного права , викладає нормативну навчальну дисципліну "Теорія держави і права" та вибіркову навчальну дисципліну "Інформаційне право" на денному віддіенні та в Інституті заочної освіти.

Сфера наукових інтересів - сучасні тенденції розвитку національного законодавства; формування інформаційного права як самостійної галузі права; правове регулювання права на інформацію; порівняльне правознавство.

Основні публікації:

1. Чернишова Т.В. Международно-правовые нормы в правовой системе Украины / Актуальные проблемы реформирования правовой системы Российской Федерации, Белгород.-2002.-Ч.1.-С.151-154 (фахове видання).

2. Чернишова Т.В. Международные договоры Украины как элемент внутреннего законодательства / Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичної і політичної науки.Спецвипуск. – К.: Ін-т держави і права ім..В.М. Корецького НАН України. - 2003.-С.240-242  (фахове видання).

3. Чернишова Т.В. Проблемы совершенствования информационного законодательства Украины / Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичної і політичної науки. Спецвипуск. – К.: Ін-т держави і права ім..В.М. Корецького НАН України.-2005.-Т.1.-С.271-276 (фахове видання).

4. Чернишова Т.В. Виды информации по законодательству Украины / Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичної і політичної науки. Спецвипуск. – К.: Ін-т держави і права ім..В.М. Корецького НАН України. Дніпропетровськ - 2007.-Т.2.-С.189-194 (фахове видання).

5. Чернишова Т.В. Виды объектов информационных правоотношений / Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки: Випуск 44.К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. -Дніпропетровськ-2009.-С. 268-272 (фахове видання).

6. Чернишова Т.В. Види інформації з обмеженим доступом за законодавством України: проблемні питання / Вісник Академії митної служби України. Серія «Право». – 2011. – №1 (фахове видання).

7. Чернишова Т.В. Законотворчий процес в Україні. Навч. посібник - Дніпропетровськ, РВК НГА України-2001.-82с.

8. Чернишова Т.В., Кошова Н.М. Державне будівництво та місцеве самоврядування. Збірник законодавста - Дніпропетровськ, РВК НГУ. -2002.-3 част.-500с.

Завдання для студентів заочної форми навчання:

  • Теорія держави і права 1 курс ІЗДО
  • Інформаційне право 2 курс ІЗДО
  • Завдання для студентів денної форми навчання:

  • Теорія держави і права 1 курс Денне
  • Інформаційне право 2 курс Денне
  • © 2006-2018 Інформація про сайт