Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Леонова Олена Вікторівна- кандидат юридичних наук, доцент. На кафедрі конституційного та адміністративного права працює з 2002 року. 

1995 рік – закінчила Український хіміко-технологічний університет міста Дніпропетровська за спеціальністю енергетика теплотехнології, кваліфікація інженер енергетик.
2001 рік – закінчила Міжрегіональну Академію управління персоналом м Києва за спеціальністю правознавство, кваліфікація юрист.
2011 рік – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.
1996–2000 роки працювала головним інженером-енергетиком ПП «Алекс» м. Павлоград.
2001–2002 роки працювала викладачем у Дніпропетровській філії Міжрегіональної Академії управління персоналом.
З 2002 року по теперішній час працює на кафедрі конституційного та адміністративного права, юридичного факультету Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет».
За часи роботи у ДВНЗ «НГУ» з 2002-2004 займала такі посади: 2002- 2004 рр. - асистент кафедри державного права і управління; 2004-2011 рр. - старший викладач кафедри конституційного та адміністративного права; 2004-2010 рр. - займала посаду заступника декана з виховної та гуманітарної роботи; 2007- 2010 рр. - виконувала обов’язки завідувача кафедри державного права і управління
З 2011 по теперішній час працює доцентом кафедри конституційного та адміністративного права
Сфера наукових інтересів Леонової Олени Вікторівни: адміністративно-правові відносини в сфері надрокористування, медичне право та розвиток юридичного клінічного руху в Украйні.
 

Основні публікації:

1. Леонова О. В. Застосування прецедентної практики Європейського суду з прав людини судами України. / О. В. Леонова // Держава і право: Збірник наукових праць, Юридичні і політичні науки. Спецвипуск. – К., Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – 2005. – С. 494-499.
2. Леонова О. В. Проблеми законодавчого забезпечення захисту прав пацієнтів в Україні. / О. В. Леонова // Держава і право: Збірник наукових праць, Юридичні і політичні науки. Спецвипуск. – К., Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – 2009. – С. 236-239.
3. Леонова О.В. Правовий статус учасників відносин надрокористування в Україні / О.В. Леонова // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: збірник наукових праць – 2011. – №1(52). – С.193-203.
4. Леонова О.В. Нормативно-правове регулювання відносин надрокористування в Україні: сучасний стан і перспективи вдосконалення / О.В. Леонова // Вісник Академії митної служби України. Серія: «Право» – 2010. – № 2 (5). – С.70-78.
5. Леонова О.В. Загальна характеристика адміністративно-правових відносин у сфері надрокористування / О.В. Леонова // Право і суспільство. Науковий журнал – 2010. – №4. – С. 149-155.
6. Леонова О.В. Набуття та припинення права на використання надр: правове регулювання та проблеми практики. Вісник Академії митної служби України. Серія: «Право» – 2011. – № 1(6). – С. 123-130
7. Леонова О.В. Розмежування адміністративних та інших правовідносин в сфері надрокористування. Вісник Запорізького національного університету. Серія «Юридичні науки»: збірник наукових праць – 2011. – №2. – С. 171-181.
8. Леонова О. В. Адміністративна відповідальність за правопорушення, що вчиняються у сфері надрокористування. / О. В. Леонова // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Спецвипуск. – К., Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – 2012. – С. 127-131.
9. Леонова О. В. Відповідальність юридичних осіб за правопорушення,що вчиняються в сфері надрокористування: реалії та перспективи. /О. В, Леонова // Науковий Вісник Ужгородського національного університету. Серія «ПРАВО» – 2012 – випуск 19 – том 3 – С. 53-56.
10. Леонова О. В. Система органів державного управління сферою надрокористування України: шляхи розвитку за роки незалежності. / О. В. Леонова // Право і суспільство. Науковий журнал – 2013. – № 1. – С. 72-81.

Посилання на видання:

1. www.pravoznavec.com.ua/period/chapter/9/54/1902

2. www.dduvs.dp.ua/assest/files/visnik/NV_1_2011.pdf

Завдання для студентів заочної форми навчання:

 • Перша навчально-ознайомча практика 1 курс
 • Міжнародне право 3 курс ІЗДО
 • Право Європейського Союзу 3 курс ІЗДО
 • Завдання для студентів денної форми навчання:

 • Перша навчально-ознайомча практика 1 курс
 • Міжнародне право 3 курс Денне
 • Право Європейського Союзу 3 курс Денне

 • Студентська наука

  За роки праці в ДВНЗ «Національний гірничий університет», к.ю.н., доцент Леонова О. В. активно працювала зталанавитою науковою студентською молоддю юридичного факультету. Під керівництвом Леонової О.В. студентами ЮФ було опубліковано понад 50.
  Студентські наукові роботи за 2011-2012 р.р.
  1. Манчевська Інна Ігорівна гр. ПРЮ-09-1«Право людини на особисту недоторканість в контексті надання медичної допомоги» , 66 студентська науково-технічна конференція НГУ, науковий керівник, ст. викл Леонова О.В. 2011, (очно)
  2. Штельмах Анастасія Анатоліївна, гр. ПРЮ-09-2, «Засади правового статусу апатридів в Україні ,66 студентська науково-технічна конференція НГУ, секція «Конституційні права, свободи та обов’язки громадянина» , науковий керівник, ст. викл Леонова О.В. 2011., (очно)
  3. Кулик Катерина Василівна, гр. ПРЮ-09-2, «Права дитини», 66 студентська науково-технічна конференція НГУ, секція «Конституційні права, свободи та обов’язки громадянина» , науковий керівник, ст. викл Леонова О.В. 2011, (очно)
  4. Рева Альона Вадимівна, гр. ПРЮ-09-, «Право людини на життя» 66 студентська науково-технічна конференція НГУ, , секція «Конституційні права, свободи та обов’язки громадянина» науковий керівник, ст. викл Леонова О.В. 2011р. р., (очно)
  5. Попсуєва Альона, гр. ЮП-08-1 «Правовий статус фізичної особи в міжнародному публічному праві», Всеукраїнська наукова студентська наукова конференція. м. Львів, 6 травня 2011., науковий керівник, ст.. викл. Леонова О.В. 2011, (очно)
  6. Титова Тетяна, гр.. ЮП-08-1 «Співвідношення міжнародного та національного космічного права» Всеукраїнська наукова студентська наукова конференція. м. Львів, 6 травня 2011., науковий керівник, ст.. викл. Леонова О.В 2011, (очно)
  7. Штельмах А. А. (гр. ПРю-09-2) «Молодіж України на шляху до європейського співтовариства». Матеріали V Міжнародної студентської конференції, м. Одеса, грудень 2011р., науковий керівник, ст.. викл,, Леонова О. В., (заочно)
  8. Кулик К. В.(гр. ПРю-09-2) «Міжнародна правосуб’єктність фізичних осіб» Матеріали II Всеукраїнської накової студентської конференції «Правові проблеми міжнародного права», м. Львів, грудень 2011р., керівник ст.. викл. Леонова О. В., (заочно)
  9. Омелян В. О. .(гр. ПРю-09-1) «Захист прав пацієнтів в Україні», Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Медичне право: актуальні проблеми захисту прав пацієнтів», м. Львів, 2011р.,науковий керівник Леонова О. В., (заочно)
  10. Аветісянц О. С., .(гр. ПРю-09-1) «Екологічні права людини у міжнародному праві». Материалы XIIIV Международной конференции студентов, аспирантов, молодых ученых «Ломоносов-2011», г. Москва, 2011г., керівник, ст. викл., Леонова О. В., (заочно)
  11. Терепіща Ю. В., .(гр. ПРю-09-1) «Міжнародно-правове регулювання Антарктики» Збірник тез доповідей ІІI Всеукраїнської студентської наукової конференції «Сучасний стан і перспективи розвитку держави і права в Україні», м. Дніпропетровськ, грудень 2011., науковий керівник, ст.. викл., Леонова О. В., (очно)
  12. Манчевська І. І., .(гр. ПРю-09-1) «Міжнародно-правова класифікація просторів, як основ існування партнерства. Збірник тез доповідей ІІ Всеукраїнської студентської наукової конференції «Сучасний стан і перспективи розвитку держави і права в Україні», м. Дніпропетровськ, науковий керівник, ст.. викл. Леонова О.В., 2011р.(очно)
  13. Пітюренко А. В. .(гр. ПРю-09-1) «Захист прав жінок в Україні» Жінка і політика одна з основ гендерної рівності в Україні» Матеріали VI Міжнародної студентської науково-практичної конференції, м. Львів, березень 2012р. (заочно)
  14. Губа Л. Д., .(гр. ПРю-09-1) «Оскарження відмови у видачі Шенгенської візи». Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Актуальні проблеми державотворення в сучасних умовах», м. Київ, березень 2012р. (заочно)
  15. Параскевич Ілона Міжнародне співробітництво протидії злочинній діяльності транснаціональних злочинних організацій. Юридична наука: нові ідеї та концепції. Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 жовтня 2012 року, м. Запоріжжя) (заочно)
  16. Русинова Гана Міжнародно-правовий аспект формування інформаційного суспільства в Україні. Теорія і практика сучасної правотворчої та правозастосовної діяльності . Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції (09-10 листопада 2012 року, м. Харків) (заочно)
  17. Петросян Ані. Особливості процесу імплементації норм міжнародного права у національне законодавство. Актуальні питання державно-правового будівництва України: сучасний період. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (02-03 листопада 2012, м. Львів) (заочно).
  18. Дакова Ю. А.(гр. ПРю-09-2) «Міжнародне кримінальне право: актуальні проблеми» І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових роботі з природничих, технічних та гуманітарних наук ДВНЗ «НГУ» (М. Дніпропетровськ), грудень 2011р. Нагороджена грамотою.

  © 2006-2018 Інформація про сайт